License No. — 1306/1992      
Phone — 0092-946-710571, 0092-946-723878, 0092-946-711538       Email — shabnamoep@yahoo.com